Loading...
MainPage 2020-07-23T16:33:52+07:00

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ยินดีต้อนรับ

กิจกรรมล่าสุด
ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2508, 2020

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ

1808, 2020

ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก

ประกาศขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ

2307, 2020

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1805, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 12

1805, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ 11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ 11

1805, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 2

1805, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 1

2204, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2

2204, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11

ข่าวประชาสัมพันธ์
1409, 2020

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1409, 2020

ประกาศยกเลิกการขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือก

ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

309, 2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

109, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสม (ภาค ค.)

2808, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

1008, 2020

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

1707, 2020

การมอบอำนาจการตัดสินใจ

ประกาศมอบอนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

806, 2020

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)

tประกาศ อบต.เจดีย์หลวง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

2704, 2020

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่องลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เอกสารแนบ click

1409, 2020

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1409, 2020

ประกาศยกเลิกการขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือก

ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

309, 2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

109, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสม (ภาค ค.)

2808, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

1008, 2020

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

1707, 2020

การมอบอำนาจการตัดสินใจ

ประกาศมอบอนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

806, 2020

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)

tประกาศ อบต.เจดีย์หลวง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง

2704, 2020

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่องลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เอกสารแนบ click

ภาพกิกจกรรม

นายโสภณ ฐานันดร

นายก อบต.

โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.เจดีย์หลวง
ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือประชาชน
E-service
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติ/กฎหมาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เจดีย์หลวง
ฐานข้อมูลศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬานันทนาการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์ยุติธรรมตำบล
OTOP

รับฟังความคิดเห็น

รวมลิงค์ อปท.

ทต.บ้านดู่ อบต.แม่สลองใน อบต.ป่าก่อดำ อบต.ปงน้อย
อบต.ทุ่งก่อ อบต.โชคชัย ทต.หงาว อบต.บัวสลี
ทต.ดงมะดะ อบต.ห้วยไคร้ อบต.เวียงป่าเป้า ทต.ห้วยไคร้
ทต.ป่าซาง อ.แม่จัน อบต.แม่ต๋ำ ทต.เวียงสรวย อบต.ศรีดอนมูล
อบต.แม่สลองนอก ทต.หล่ายงาว อบต.ท่าสาย ทต.สันทราย อ.แม่จัน
อบต.เทอดไทย อบต.ทรายขาว อบต.ปอ ทต.ดอนศิลา
ทต.จันจว้า ทต.แม่สายมิตรภาพ อบต.ป่าสัก ทต.โยนก
ทต.แม่ไร่ ทต.ศรีดอนชัย ทต.แม่เงิน ทต.ท่าข้าวเปลือก
ทต.สถาน อบต.สันทราย อบต.สันกลาง เทศบาล เวียง อ.เชียงแสน
อบต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง อบต.บ้านโป่ง ทต.ห้วยซ้อ ทต.เวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน
ทต.ท่าข้าม อบต.ริมโขง อบต.แม่ลอย อบต.ป่าหุ่ง
อบต.แม่จัน อบต.เวียงห้าว ทต.แม่สาย

เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย

หนังสือพิมพ์

 

หน่วยงานราชการ